środa, 8 lipca 2015

Komunikat nr 2

Szanowni Państwo,
informujemy, że uruchomiliśmy stronę internetową konferencji „Pomyśleć szkołę inaczej / (Re)thinking school”. Pod adresem: http://pomyslecszkoleinaczej.blogspot.com/
mogą Państwo znaleźć wszelkie niezbędne informacje dla uczestników tego wydarzenia.
Wszelkie pytania oraz zgłoszenia należy natomiast kierować na adres mailowy:
pomyslecszkoleinaczej@gmail.com
Można już także dokonywać opłat konferencyjnych na konto:

59 1240 1271 1111 0010 4368 2415

Dane beneficjenta:
Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 1 a
80-952 Gdańsk

w tytule wpłaty należy podać kod:
K797-15;
a także nazwę instytucji;
oraz imię i nazwisko osoby, za którą uiszczana jest opłata.

UWAGA! Ze względu na opóźnienie podania do wiadomości publicznej numeru konta, na który należy uiszczać opłaty konferencyjne, koszt udziału w konferencji wynosi:
Do 15 sierpnia 2015 – 250 zł
Od 16 sierpnia 2015 – 300 zł
Opłata konferencyjna obejmuje wyżywienie uczestników (bez śniadań) ale nie zawiera kosztów noclegu.


Jednocześnie przypominamy, że WYKŁADY wygłoszą zaproszeni goście:

Joanna Rutkowiak (Olsztyńska Szkoła Wyższa)
Emerytowana Profesor Uniwersytetu Gdańskiego, Doctor Honoris Causa University of Linköping (Szwecja), jedna z najwybitniejszych badaczek edukacji w Polsce, współtwórczyni gdańskiej szkoły myślenia pedagogicznego. Autorka koncepcji „dialogu bez arbitra”, „pulsujących kategorii w myśleniu o edukacji”, „uczenia się od outsidera”, „uczenia się wewnętrznego i zewnętrznego” i wielu innych. Ostatnio tropi neoliberalne uwikłania edukacji i pokłada nadzieję w rozpoczynaniu zmian z poziomu mezo. Ważniejsze publikacje: Pytanie, dialog, wychowanie (redakcja 1992); Odmiany myślenia o edukacji (1995); Neoliberalne uwikłania edukacji (wspólnie z Eugenią Potulicką).

Dorota Klus-Stańska (Uniwersytet Gdański)
Profesor zwyczajna, wybitna badaczka polskiej szkoły, która wprowadziła na grunt polskiego myślenia pedagogicznego idee konstruktywizmu edukacyjnego. Założycielka Autorskiej Szkoły Podstawowej „Żak” w Olsztynie. Założycielka i Redaktor Naczelna „Problemów Wczesnej Edukacji / Issues in Early Education” – naukowego czasopisma o międzynarodowej renomie. Twórca koncepcji wiedzy ‘po śladzie’ i wiedzy ‘w poszukiwaniu śladu’, wiedzy publicznej i osobistej, orientacji „na wynik” i „na proces” w kształceniu matematycznym i wielu innych. Ważniejsze publikacje: Konstruowanie wiedzy w szkole (2000); Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej (wspólnie z Marzenną Nowicką 2005); Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń (2010).


Joris Vlieghe (Uniwersytet w Edynburgu / Uniwersytet w Liverpool).
Badacz edukacji wywodzący się ze słynnego Laboratorium Edukacji i Społeczeństwa w KU Leuven (Belgia). Były nauczyciel licealny, historyk sztuki, filozof. Interesuje się poza-instrumentalnym sensem nowych technologii w edukacji, rolą ciała i znaczeniem cielesności w kształceniu oraz praktykami wspólnego (wspólnotowego) ćwiczenia. Ważniejsze publikacje: Curating the European University. Exposition and Public Debate (współredakcja z M. Simons, M. Decuypere i J. Masschelein 2011); The Democracy of the Flesh: Laughter as an Educational and Public Event (wspólnie z M. Simons i J. Masschelein 2009); Traditional and digital literacy. The literacy hypothesis, technologies of reading and writing, and the ‘grammatized’ body (2015).

Ingeborg Müller-Hohagen ( Dachau Institut Psychologie und Pädagogik / Montessori Bawaria) Światowej sławy znawczyni pedagogiki Montessori. Nauczyciel w szkole podstawowej i ponadpodstawowej z 16-letnim doświadczeniem jako nauczyciel w szkole montessoriańskiej w ramach Aktion Sonnenschein Prof. dr Theodora Hellbrügge. Honorowy Rektor Szkoły Montessoriańskiej w Wertingen (Bavaria, Niemcy). Pedagożka teatru, nauczycielka Qi Gong, długoletni członek zarządu Stowarzyszenia Montessori na poziomie kraju związkowego Bawaria, współzałożycielka Akademii Montessori w Monachium, członek kierownictwa Akademii MoBil, wykładowca uniwersytetów w Augsburgu, Passau oraz Ludwig Maximilians Universität w Monachium.WARSZTATY przeprowadzą natomiast między innymi:

Dr Grażyna Szyling – wieloletnia nauczycielka i dyrektorka w szkole publicznej; specjalistka w zakresie diagnozy i ewaluacji edukacyjnej; między innymi autorka książki: Nauczycielskie praktyki oceniania poza standardami (Kraków 2011).

Dr Ewa Zalewska – badaczka podręczników szkolnych, znawczyni kwestii autorskich programów i podręczników, znakomicie zorientowana w niemieckich rozwiązaniach dydaktycznych, autorka między innymi książki: Obraz świata w podręcznikach szkolnych do klas początkowych (Gdańsk 2013).

Anna Karsznia-Ciżmowska – nauczycielka w przedszkolu i szkole Montessori z ponad 10-cio letnim stażem.

Mariusz Budzyński – były wieloletni dyrektor Szkoły ALA we Wrocławiu, dyrektor Instytutu Tutoringu Szkolnego, pionier i propagator idei tutoringu w edukacji.

Dr Katarzyna Wajszczyk – były pedagog szkolny, specjalistka w zakresie komunikacji interpersonalnej, negocjacji i rozwiązywania konfliktów, autorka książki: Konflikt w szkole. Studium etnograficzne (Gdańsk 2015).

Dr Adam Jagiełło-Rusiłowski – specjalista w zakresie dramy, twórca struktur Odysei Umysłów w Polsce, twórca i wieloletni szef Stowarzyszenia Teatralno-Edukacyjnego „Wybrzeżak”, animator niezliczonych wydarzeń z pogranicza sztuki i edukacji.

Piotr Kowzan – studiował na uniwersytetach w Polsce, w Szwecji, w Danii i na Islandii oraz w Niemczech (na Duńskim Uniwersytecie Ludowym). Badał jak uczą się aktywiści ruchów społecznych i jak zmieniają się ludzie pod wpływem długów. Zajmuje się problemami współpracy, aktywizacją studentów i zagadnieniem gier dydaktycznych.

Jarosław Jendza – nauczyciel akademicki i szkolny, badacz uniwersytetu, eksplorator pedagogii Montessori oraz innowacyjnych i aktywizujących metod nauczania.Wśród prowadzących SEMINARIA udział swój potwierdzili:

Prof. Robert Kwaśnica – rektor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, twórca polskiej pedagogiki inspirowanej myślą hermeneutyczną, Autor między innymi książki: Dwie racjonalności. Od pedagogiki ogólnej do filozofii sensu (Wrocław 1987) oraz wydanej ostatnio O szkole poza kulturową oczywistością. Wprowadzenie do rozmowy (Wrocław 2015) – która będzie podstawą jednego z seminariów.

Prof. Henryk Mizerek – pedeutolog, specjalista w zakresie ewaluacji i stosowanych badań społecznych, autor między innymi książki: Dyskursy współczesnej edukacji nauczycielskiej. Między tradycjonalizmem a ponowoczesnością, (Olsztyn 1999).

Prof. Maria Groenwald – wieloletni nauczyciel szkolny, specjalista w zakresie problematyki egzaminu i egzaminowania, między innymi autorka książki: Etyczne aspekty egzaminów szkolnych (Gdańsk 2011).

Prof. Teresa Bauman – badaczka uniwersytetu, specjalistka w zakresie metodologii badań pedagogicznych, krytycznego myślenia i demokratyzacji edukacji, autorka książek: Uniwersytet wobec zmian społeczno-kulturowych (Gdańsk 2001) oraz Proces kształcenia w uniwersytecie…(Gdańsk 2011).

Prof. Alicja Jurgiel-Aleksander – andragog, specjalistka w zakresie jakościowej metodologii badań społecznych, autorka książek: Nauczyciele dorosłych w społeczeństwie obywatelskim (Gdańsk 2007) oraz Doświadczenie edukacyjne w perspektywie andragogicznjej (Gdańsk 2013).

Dr Jolanta Dyrda – specjalistka w zakresie pracy z uczniami o specyficznych potrzebach edukacyjnych, twórczyni poznawczo-społecznej koncepcji dysleksji, autorka książki: Style uczenia się dzieci dyslektycznych a wymagania poznawcze szkoły (Gdańsk 2003).

Prof. Jolanta Kruk – specjalistka w zakresie dydaktyki ogólnej i pedagogiki muzeów, twórca koncepcji otwartego środka dydaktycznego i projektowania edukacyjnego, autorka między innymi książki: Doświadczenie, reprezentacja i działanie wśród rzeczy i przedmiotów. Projektowanie edukacyjne (Gdańsk 2008).

Prof. Zdzisław Aleksander – filolog, glotodydaktyk, kaszubista, specjalista w zakresie pedagogii C. Freineta oraz teorii komunikacji, autor między innymi książki: Szansa na międzypokoleniowy dialog w kontekście rozumienia słów z zakresu moralności przez współczesne podmioty edukacyjne (Gdańsk 2009).W ramach FORUM DOBRYCH PRAKTYK swój udział zgłosili między innymi:

Prof. Jolanta Kruk – prezentacja: Dydaktyka interaktywna

Prof. Zdzisław Aleksander – koordynacja prezentacji: Z inspiracji pedagogią C. Freinet’a

Dr Ewa Zalewska – prezentacja: Szkoła w Bielefeld

Anna Ciżmowska – prezentacja: Z inspiracji pedagogiką M. Montessori

Uczniowie i Dyrektorzy Autorskich Liceów Artystycznych i Akademickich we Wrocławiu – prezentacja: Tutoring w szkole

Nauczyciele z zespołu Kreatywna Pedagogika Gdańsk – zgłoszona prezentacja: Lekcja pokazowa z dyskusją

Monika Maciejewska – prezentacja: "Oswajanie" ewaluacji. Od przymusu do dialogu

Anna Górecka – prezentacja: Problemy oceniania uczniów ze specjalnymi potrzebami w nauce a problemy z realizacją podstawy programowej

Jolanta Pułka – prezentacja: Szkoła skoncentrowana na uczniach

Sława Grzechnik – prezentacja: Praktyki komunikacyjne w świetle analizy transakcyjnej

Renata Michalak – prezentacja: Edukacja z neurobiologią w tle

Prezentacja zbiorowa: Monitorując prawa ucznia- refleksje i obawy – wstępne refleksje z realizowanego w latach 2015-1016 projektu w szkołach na Pomorzu.UWAGA! Lista prezentacji Dobrych Praktyk jest otwarta. Przypominamy, że istnieje możliwość zgłaszania własnych propozycji w ramach Forum Dobrych Praktyk.

Przypominamy również, że Konferencja „Pomyśleć szkołę inaczej” jest pomyślana jako proces następujących po sobie wydarzeń (Debata, Wykłady, Warsztaty, Forum Dobrych Praktyk, Open Space Technology, Seminaria), które mają na celu inicjowanie wspólnego, nowatorskiego namysłu nas szkołą. Bezpośrednio będziemy zmierzać do wypracowania w trakcie tej konferencji dokumentu podsumowującego kluczowe kwestie w myśleniu o szkole, które ogniskowały naszą refleksję. Liczymy także na to, że ewentualne teksty poszczególnych uczestników, lub grup uczestników powstaną ex post – czyli odwrotnie niż to się dzieje zazwyczaj. Zapraszamy Państwa zatem do udziału w wydarzeniach stymulujących wspólną dyskusję, którą traktujemy jako punkt wyjścia dalszej, wspólnej pracy badawczej i projektowej.

Z poważaniem 
Zespół Programowy