środa, 13 maja 2015

Zaproszenie na konferencję

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

Pomyśleć szkołę inaczej
(Re)thinking school

Ciągle zmagamy się z dominacją transmisyjnego modelu szkoły, opartego na autorytarnych i hierarchicznych relacjach, braku zaufania oraz na behawiorystycznym modelu ludzkiej psychiczności, który wpisuje się w ekonomiczne ramy myślenia o kształceniu jako o procesie skutecznej i wydajnej produkcji założonych a priori efektów. Wobec tego uznaliśmy, że trzeba podjąć próbę pomyślenia szkoły inaczej. Naturalnie takie próby były podejmowane już wcześniej, jednak ciągle widmo autorytarnej i transmisyjnej edukacji powraca, dostosowując się do coraz to nowych ideologicznych i kulturowych kontekstów. Biorąc zatem pod uwagę te propozycje, do tej pory przeciwstawiane dominującemu modelowi myślenia o szkole (czyli tak zwane „edukacyjne alternatywy”), chcemy zaproponować dwudniowy początek myślowej pracy nad szkołą, która zmierzałaby ku odnowieniu szkolnej edukacji.

Wydarzenie to jest pomyślane jako element szerszego kręgu działań zmierzających do odnowy szkoły. Idea tego spotkania narodziła się w dialogu ludzi zaangażowanych w życie szkoły z różnych perspektyw: nauczycieli, rodziców, dyrektorów szkół, urzędników oświatowych, organy prowadzące, badaczy edukacji, przyszłych nauczycieli i organizacji pozarządowych. Z dyskusji tych aktorów życia szkolnego wyłoniła się istota propozycji, którą Państwu składamy oraz przekonanie, że odnowę szkoły należy zacząć od zmiany myślenia o niej.

Przede wszystkim chodzi nam o spotkanie wielu osób, które – nie znając się nawzajem – działają na rzecz edukacji szkolnej. Chcemy zatem stworzyć okazję do wzajemnego poznania oraz do zawiązania się zrębów możliwie szerokiego, czynnego i wspierającego się społecznego środowiska oświatowego. Planujemy w tym celu różne aktywności sieciujące uczestników konferencji.

Chcielibyśmy także, aby tworząc takie środowisko wypracować możliwie wspólną i otwartą wizję szkoły, na rzecz której zdecydujemy się współpracować. Dlatego zasadniczym celem tego wydarzenia będzie wypracowanie dokumentu – mapy podręcznej – wskazującej zasadnicze pola problemowe / wymiary funkcjonowania szkoły oraz propozycje ich organizacji, czy konceptualizacji, które mogłyby przyczynić się do odnowienia szkoły.

Idzie o odpowiedzi na pytania: Co jest dzisiaj sprawą kluczową w pytaniu o szkołę? Na czym polegać miałaby istota zmiany szkoły / jej odnowienia? Jaki jest sens istnienia szkoły? Po co nam szkoła? Jakiej szkoły chcemy? Jak zabierać się do jej zmiany? Jak organizować zmianę szkoły? Czym dla nas jest szkoła? Co to znaczy „dobra szkoła”? Co to znaczy „dobra edukacja”?


Nasza dwudniowa praca będzie się odbywać w różnych formach.

Wykłady pięciu zaproszonych mówców mają na celu wprowadzenie inspirujących, niespotykanych szerzej, nowych wątków w myśleniu o szkole, które mają potencjał do przebudowy naszego o niej wyobrażenia. Swój udział potwierdzili:

Debata o sensie istnienia szkoły ma na celu zderzenie ze sobą różnych perspektyw oglądu szkoły, rozpoznanie jej wielowymiarowości i złożoności, ale także próbę budowania pomostów pomiędzy tymi różnicami i dogadywania się co do pryncypiów.

Forum Dobrych Praktyk – to specjalny czas, w którym oprócz zaproszonych prezentacji wszyscy chętni uczestnicy Konferencji będą mogli zaprezentować w dowolnej formie (plakat, prezentacja multimedialna, film, wystąpienie ustne etc.) jak zmienili, bądź zmieniają szkołę na lepsze.

Warsztaty mają na celu doświadczenie możliwości kierunków zmiany edukacji szkolnej, ale i barier w jej rozwoju.

Seminaria mają na celu eksplikację wszystkich doświadczeń zebranych podczas wykładów, dyskusji i warsztatów w obszarze danego wątku myślenia o szkole i zebranie ich w spójne stanowisko uczestników, lub protokół rozbieżności w tej sprawie.

Każdy uczestnik może wybrać grupy warsztatowe i seminaryjne, w których będzie chciał uczestniczyć. Przy wypełnianiu załączonej karty zgłoszeniowej prosimy o zapisanie się na wybrane seminarium oraz o zgłoszenie swojego akcesu do udziału w dwóch różnych warsztatach.

W ramach Forum Dobrych Praktyk uczestnicy konferencji mogą także zgłaszać własne propozycje wystąpienia, plakatu, bądź jakiejkolwiek innej formy publicznej prezentacji wybranej przez siebie dobrej praktyki. W załączonej karcie zgłoszeniowej znajdują się przykładowe tematy, które będą realizowane w ramach Forum Dobrych Praktyk, podczas konferencji oraz miejsce na wpisanie propozycji zgłaszanej przez uczestnika.

Całość planowanego wydarzenia kończyć się będzie plenarnym podsumowaniem, podczas którego będziemy próbowali wypracować zręby dokumentu / mapy podręcznej odnowienia szkoły. Planujemy prace nad tym dokumentem ukończyć drogą korespondencji mailowej z uczestnikami konferencji.

Efektem konferencji chcemy uczynić także książkę zbierającą wystąpienia mówców, doświadczenia i refleksje uczestników (o których pisemne sformułowanie będziemy prosić ex post) oraz wypracowane porozumienie, które ponadto ma stać się podstawą do dalszej pracy badawczej i polityczno-społecznej.

Wszystkich z Państwa, którzy chcieliby wziąć udział w konferencji „Pomyśleć szkołę inaczej” zapraszamy do wypełnienia załączonej karty zgłoszeniowej i wysłania jej na adres: pomyslecszkoleinaczej@gmail.com

Koszt udziału w konferencji zależy od daty dokonania opłaty:
Do 15 lipca 2015 – 250 zł
Od 16 lipca 2015 – 300 zł
Opłata konferencyjna obejmuje wyżywienie uczestników (bez śniadań) ale nie zawiera kosztów nocleguNumer konta bankowego na które należy wnieść opłatę konferencyjną zostanie podany do Państwa wiadomości w następnym komunikacie.


W Imieniu Komitetu Programowego
Prof. UG, dr hab. Teresa Bauman
Kierownik Zakładu Dydaktyki
Instytut Pedagogiki Uniwersytetu GdańskiegoFaculty of Social Sciences of Gdańsk University - 1

wtorek, 12 maja 2015

Karta zgłoszenia

KARTA ZGŁOSZENIANA KONFERENCJĘ
Pomyśleć szkołę inaczej / (Re)thinking school


Potwierdzenie uczestniczenia w wybranym seminarium, warsztatach oraz zgłoszenie własnego pomysłu na wystąpienie/przedstawienie/plakat itp..
Forma
26 września
14.00 - 16.00
Proszę wpisać swoje nazwisko, szkołę/uczelnię/instytucję oraz e-mail przy wybranym seminarium
Seminarium

Ewaluacja, diagnoza, egzaminowanie

Kultura edukacji

Przestrzeń dialogu w szkole

Demokracja w szkole

Krytyczne myślenie

Innowacyjność w edukacji
25 września (piątek)
Proszę wstawić "X" przy wybranych warsztatach
I tura
15.00- 16.30
II tura
17.00 - 18.30
Warsztaty
Ocenianie kształtujące, diagnoza


Autorstwo i twórczość w szkole


Być w relacjach – inspiracje montessoriańskie


Rozwiązywanie konfliktów


Od grywalizacji do zagracania – II tura
Tylko w II turze

Konsensus - alternatywne formy podejmowania decyzji w szkole - I tura

Tylko w I turze
(Nie)możliwe spotkania -Drama


Strategie zmiany w szkole – II tura
Tylko w II turze

Metody aktywizujące – I tura

Tylko w I turze
Zaprojektuj sobie szkołę


Nowe media w edukacji

26 września (sobota)

Forum dobrych praktyk
Dydaktyka interaktywna
Forma prezentowania – dowolna (plakat, prezentacja, inne ), FDP ma charakter otwarty .
W tej części konferencji jest miejsce na podzielenie się z innymi swoimi pomysłami
Z inspiracji pedagogią C. Freinet’a
Szkoła w Bielefeld (Niemcy)
Z inspiracji pedagogią M. Montessori

Tytuł /temat oraz forma przedstawienia swojego pomysłu
Imię i nazwisko